Download hier onze Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

IndustrieBouwen
Q-style bvba

Vestigingsadres:
Binnensingel 29b
3920 Lommel
België

Telefoonnummer: +32 486 780 852
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 19:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur

E-mailadres: info@industriebouwen.be
BTW-indentificatienummer: BE0824.716.170

 

 1. Toepassingsgebied – Totstandkoming van de overeenkomst
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden (‘AVV’) gelden voor alle producten, toebehoren of diensten (‘Producten’) die door de verkoper, zijn tussenpersonen of zijn vertegenwoordigers (‘Verkoper’) aan de klant (‘Klant’) worden verkocht. De AVV, de specifieke voorwaarden van de Verkoper die vermeld zijn in de orderontvangstbevestiging (‘OOB’) en de eventuele andere documenten waar in de OOB uitdrukkelijk wordt naar verwezen, vormen de integrale overeenkomst tussen de partijen. Deze contractuele documenten annuleren en vervangen integraal alle andere bepalingen en voorwaarden die hiervan afwijken en/of een andere betekenis hebben en die door de Klant worden voorgesteld, alsook alle mondelinge en/of schriftelijke mededelingen tussen de partijen die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de bestaande overeenkomst. De aangegane verbintenissen tussen de Verkoper en derden zullen slechts rechtsgeldig zijn als ze het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van de Verkoper. Behoudens andersluidende bepaling, worden het aanbod, catalogi en offertes enkel ter informatie door de Verkoper verstrekt. Als de voorwaarden van de overeenkomst tussen de partijen veranderen, houdt dit geen verplichtingen in voor de Verkoper, behalve als hij hiermee schriftelijk en uitdrukkelijk instemt. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de AVV elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld. Slechts na het doorlezen en acceptatie van de AVV is het voor de consument mogelijk een overeenkomst op afstand te sluiten. Indien de klant dit wenst wordt op eerste verzoek kosteloos een afschrift van de AVV per elektronische post aan de consument verzonden. De Klant verklaart zich definitief akkoord met de overeenkomst door de OOB te ondertekenen en het document terug te sturen naar de Verkoper, of bij gebrek aan schriftelijk voorbehoud binnen de 3 dagen na ontvangst van de OOB. Het betalen van het verschuldigde bedrag dat volgt uit de bestelling wordt ook aanvaard als schriftelijke goedkeuring. Als de Verkoper geen beroep doet op bepaalde rechten, kan dit in geen geval beschouwd worden als een verzaking aan deze rechten. Indien de verkoop gebeurt via een elektronische marktplaats, dient de OOB alle specifieke onderdelen van de bestelling van de Klant te vermelden, zoals deze door de Verkoper werd aanvaard. Indien een van de bepalingen van de AVV geheel of gedeeltelijk nietig, niet van toepassing of onwettig wordt verklaard, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in de AVV.
 2. Productomschrijving
  De Productomschrijving bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten binden de Verkoper niet. Het is aan de Klant om te oordelen of er voldoende specificaties opgegeven zijn om absoluut zeker te zijn dat deze het juiste product bestelt. De Klant is steeds vrij om bijkomende gegevens op te vragen in geval van twijfel.
 3. Prijzen – Betalingsvoorwaarden
  Alle prijzen worden berekend op basis van de ingevoerde gegevens door de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht om reeds betaalde bestellingen te annuleren en de volledige aankoopsom terug te betalen aan de Klant indien blijkt dat er een fout is opgetreden tijdens de automatische prijscalculatie ten gevolge van een fout in de programmatie, foutieve ingave van de prijzen van de artikelen of de variabelen die meebepalend zijn voor het eindresultaat. De Verkoper is in dit geval niet verplicht tot het betalen van een vergoeding aan de Klant. Indien de verkoop reeds is afgerond en de Klant de betaling heeft uitgevoerd, maar de producent brengt een extra prijsverhoging in rekening waar de Verkoper of de automatische prijsbepaling geen rekening mee heeft gehouden, dan geeft de Verkoper de Klant de mogelijkheid om de verkoop te annuleren. Indien de klant akkoord gaat met de meerprijs wordt geacht dat hij deze eerst vereffent alvorens de bestelling verder wordt uitgevoerd. Indien de Klant de meerprijs weigert heeft de Verkoper de mogelijkheid om de verkoop volledig te annuleren, zonder enig recht op vergoeding voor de Klant in eender welke vorm, behalve de volledige terugbetaling van de initiële aankoopprijs. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling vermeld in de OOB, gaat het om nettoprijzen in euro. Middels gebruik van een knop bovenaan de webshop kan wel een verschil gemaakt worden tussen weergave van eenheidsprijzen incl. BTW en excl. BTW. Voor het plaatsen van een elektronisch bestelling worden automatisch alle transport-, verzend-, instelkosten en meerprijzen gecalculeerd, alsook de bijkomende BTW. Alle belastingen, kosten voor het transport, de verzekering, de opslag, de behandeling, de overligtijd en alle andere soortgelijke kosten in verband met de bestelling vallen volledig ten laste van de Klant. Elke kostenverhoging die plaatsvindt na de datum van de OOB, vallen ten laste van de Klant. Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om de prijs aan te passen indien de grondstofprijs zou stijgen na de datum van de OOB. In dat geval kan de Verkoper een supplement aanrekenen volgens de stijging van de grondstofprijs. De facturen dienen, zonder aftrek van enige korting, direct betaald te worden bij bevestiging van de bestelling, voor zover dit technisch mogelijk is, via de ter beschikking gestelde betaalsystemen in de webshop zoals Bancontact, KBC/CBC Payment Button of Belfius Direct Net. Betaling via overschrijving gebeurt uiterlijk binnen 10 dagen na bestelling alvorens deze als definitief wordt genoteerd. Facturen voor bijkomende kosten dienen, zonder aftrek van enige korting, binnen de 30 dagen betaald te worden voor enige vorm van levering kan doorgaan. Bij nietbetaling op de vervaldag zal de Klant de Verkoper, zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, (i) een interest verschuldigd zijn aan het Euribor-tarief op drie maanden vanaf de betaling van de orderbevestiging, verhoogd met 2 % en geldig vanaf de vervaldatum, (ii) een forfaitaire vergoeding moeten betalen van 10 % van het totaalbedrag van de aankoop als schadevergoeding, en dit onverminderd de andere rechten van de Verkoper. Indien de Klant te laat betaalt of zijn verplichtingen laattijdig nakomt, of als de Verkoper twijfelt aan de solvabiliteit van de Klant, en als de Klant weigert om financiële garanties te leveren aan de Verkoper als hij hierom vraagt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen of de uitvoering van het nog te vervullen gedeelte van de overeenkomst op te schorten. Bovendien wordt, in dezelfde omstandigheden, de betaling van alle andere openstaande bedragen onmiddellijk opvorderbaar, zonder ingebrekestelling, zelfs als de afbetalingstermijn van de schulden nog niet verlopen is. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bedragen die hij van de Klant heeft ontvangen, te gebruiken voor de betaling van facturen die al meer dan 30 dagen onbetaald bleven, vermeerderd met de verwijlinteresten en alle kosten die voortvloeien uit deze schulden, in de volgende volgorde: kosten, interesten, factuurbedragen. De Klant zal in geen geval de betaling van de Verkoper kunnen tegenhouden of overgaan tot een compensatie via de schulden die de Verkoper tegenover hem heeft, zelfs in geval van geschillen. In geval van betalingsachterstand, mag de Klant in geen geval maatregelen treffen die de Producten beïnvloeden, zoals het verkopen of verwerken van de Producten.
 4. Overdracht van risico’s – Levering – Verzending – BTW
  1. Behoudens schriftelijke, andersluidende bepaling, gebeurt de risico-overdracht in de fabriek van de Verkoper, vóór het inladen van de Producten. Indien de Incoterms worden gebruikt, zal de risico-overdracht plaatsvinden volgens de gekozen Incoterm – de laatste versie van de Incoterms die de KvK heeft uitgegeven – (Levering).
  2. Behoudens andersluidende bepaling in de OOB, worden sandwichpanelen, binnendozen, plooiwerk, steeldeck- en wandplaten geleverd op de plaats van bestemming en is het de taak van de Verkoper om de transportmiddelen te kiezen, alsook de transporteurs en de tussenpersonen. De Klant verbindt er zich toe om de Producten op de afgesproken plaats en datum in ontvangst te nemen en te controleren. In geval van nalatigheid van de Klant, zal de levering worden beschouwd als voldaan op die plaats en datum, met alle gevolgen vandien.
  3. Bij levering zal de Klant de transporteur opwachten om duidelijk een toegankelijke plaats aan te duiden waar de producten gelost mogen worden. De klant zal de producten controleren op eventuele transportschade. In geval van schade zal de Klant dit op de vrachtbrief vermelden.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de producten op een correcte manier te stockeren en beschermen om schade te voorkomen tot deze verwerkt kunnen worden. Indien tijdens de verwerking schade opduikt die te wijten is aan incorrecte opslag heeft de Klant geen recht op een vergoeding op welke wijze dan ook.
  5. Indien de Klant niet direct beschikbaar is bij levering zal de transporteur wachturen aanrekenen die gefactureerd zullen worden aan de Klant. Indien niemand zich beschikbaar stelt om de vrachtbrief af te tekenen zullen de producten niet gelost worden. De transporteur zal de producten retour meenemen waarna een nieuwe afspraak voor levering gemaakt moet worden. De Klant zal een factuur aangeboden worden voor de nieuwe transportkosten, tijdelijke opslag van de producten en eventuele wachturen. Pas na vereffenen van de factuur zal de levering uitgevoerd worden.
  6. Artikelen die niet besproken worden in 4.2 worden verzonden door een pakketdienst of transporteur.
   • Bestelde goederen worden geleverd tot aan de eerste gelijkvloerse afsluitbare deur. Een transportverzekering is kosteloos mee opgenomen.
   • De verzendkosten worden de Klant bij de bestelprocedure meegedeeld. Voor leveringen op niet-landvaste eilanden kan er een toeslag op de verzendkosten ontstaan, die individueel meegedeeld wordt.
   • Wanneer een bestelling een aantal producten bevat die niet leverbaar zijn zal de volledige bestelling worden vastgehouden totdat alle producten leverbaar zijn. Indien de Klant toch wenst dat de producten kosteloos gesplitst geleverd moeten worden, kan de Klant contact opnemen en dit eenvoudig doorgeven.
   • Indien een zending wordt aangeboden terwijl de Klant niet thuis is, laat de leverancier een melding in de brievenbus achter of stuurt deze een bericht per e-mail. De Klant dient de instructies op te volgen of binnen een aantal werkdagen contact op te nemen met de leverancier. In het geval van een pakketzending zal de zending naar een afhaalpunt worden doorgestuurd, waarna de Klant een week de tijd heeft om de zending daar af te halen. Indien deze termijnen niet in acht genomen worden, wordt de zending geretourneerd en wordt de Klant de verzendkosten nogmaals in rekening gebracht indien de bestelling opnieuw moet worden verzonden.
  7. Transportbeschadigingen aan een geleverd product worden geacht bij ontvangst van het product direct aan de leverancier te melden. Verdekte transportbeschadigingen dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan de Verkoper met bijgevoegde foto’s van verpakking om de oorzaak van de schade beter te kunnen bepalen.
  8. Behoudens andersluidende bepaling, vormen de levertermijnen geen vaste verbintenis van de Verkoper. Vertragingen geven geen recht op een schadevergoeding aan de Klant voor de eventueel geleden schade. Een levering die vertraging oploopt, geeft de Klant enkel het recht om bestellingen te annuleren voor Producten die nog niet in productie zijn. Dit kan enkel mits schriftelijke ingebrekestelling vanwege de Klant, waarbij hij de Verkoper een redelijke, bijkomende termijn toekent. Onverminderd de hierna volgende bepalingen van artikel 5, heeft de Klant recht op een schadevergoeding indien de levertermijnen een vaste verbintenis vormen van de Verkoper, en voor zover de Verkoper bij het afsluiten van de overeenkomst grondig, schriftelijk werd ingelicht over de mogelijke schade-eisen als gevolg van een laattijdige levering en een gedetailleerde evaluatie heeft ontvangen van de verschillende elementen die hierbij schade hebben geleden. Als de productie vertraging oploopt, heeft de Verkoper in ieder geval het recht om over te gaan tot opeenvolgende, gedeeltelijke leveringen.
  9. Leveringstermijn:
   • Geprofileerde platen hebben een leveringstermijn van 1 tot 2 weken.
   • Sandwichpanelen hebben een leveringstermijn van 2 tot 3 weken.
   • Kleinere pakketten worden geleverd binnen enkele werkdagen.
  10. Indien de Klant de kost van de kooiaap of kraan verwijdert en de Klant beschikt niet over de juiste middelen om de producten correct en veilig af te laden, kunnen de producten niet gelost worden. De transporteur zal bijgevolg moeten terugkeren. De Klant zal een bijkomende factuur ontvangen voor een extra transport. De producten zullen niet geleverd worden zolang de Klant deze niet vereffent en er kan een bijkomende kost optreden voor de tijdelijke opslag.
 5. Conformiteit – Controle
  Alle leveringen voldoen aan de bepalingen met betrekking tot het gewicht, de afmetingen en specificaties die normaal zijn toegestaan. Onmiddellijk na de levering dient de Klant de Producten [ter plaatse] te controleren om na te gaan of de hoeveelheid, het gewicht, profilering, de lengte en de breedte overeenstemmen met deze in de OOB. De Klant dient alle zichtbare gebreken of schade aan de Producten te signaleren tijdens de controle. Als de Klant de Producten niet controleert, of als hij geen schriftelijk voorbehoud maakt binnen een termijn van 3 dagen na de levering, en voordat hij de Producten verwerkt, wordt er verondersteld dat de Klant de Producten aanvaard heeft op het ogenblik van de levering. De Verkoper zal geen enkele klacht aanvaarden met betrekking tot fouten, gebreken of zaken die niet overeenstemmen met de bepalingen in de OOB, als ze vastgesteld hadden kunnen worden, mocht er een controle hebben plaatsgevonden.
 6. Werf – Verpakking
  Bij de ontvangst van de Producten op een werf, vallen de kosten voor het oponthoud van de transportvoertuigen ten laste van de Klant. Het transport, de opslag, het gebruik en het onderhoud van de Producten vallen volledig ten laste van de Klant, die de voorschriften en de documentatie (brochures, catalogi, websites, etiketten op de Producten …) van de Verkoper strikt dient na te leven. De Klant moet er bovendien op toezien dat de voorschriften worden meegedeeld aan zijn eigen klanten. Indien de Producten tijdens de ingebruikname gebreken vertonen, dient de Klant de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Producten. De Klant kan de afbraak-, recyclage- en opslagkosten van de verpakking en van het werfafval niet ten laste leggen van de Verkoper.
 7. Verantwoordelijkheden – Klachten
  De Verkoper garandeert dat de geleverde Producten overeenstemmen met de specificaties in de OOB. De Klant zal de Verkoper alle nodige informatie bezorgen (a) om deze specificaties op de gepaste wijze te kunnen opstellen en (b) opdat de Producten in hun uiteindelijke vorm zouden kunnen worden omgezet en/of gebruikt. De Klant erkent dat de Verkoper zijn conformiteitsverplichting volledig vervuld heeft wanneer de Producten overeenstemmen met de specificaties op het ogenblik van de levering. Alle technische raad die de Verkoper mondeling, schriftelijk of via testen verstrekt, zowel voor als tijdens het gebruik van de Producten, wordt te goeder trouw gegeven, maar houdt geen enkele garantie in van de Verkoper. De raad die de Verkoper geeft, ontslaat de Klant in geen geval van zijn plicht om na te gaan of de aangekochte Producten geschikt zijn voor de verwerking of het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van de Producten. De klachten van de Klant met betrekking tot fouten die niet merkbaar zijn bij de levering, dienen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Verkoper te worden meegedeeld zodra ze opgemerkt worden en ten laatste 6 maanden na de Levering (aangezien de Klant verplicht is om de Producten binnen deze termijn nauwgezet te controleren). De Klant dient in ieder geval alles in het werk te stellen om (i) de schade tot een minimum te beperken, (ii) de betaling van vervallen facturen niet uit te stellen. Als de Verkoper erkent dat de Producten gebreken vertonen, dient hij ze enkel, naargelang zijn keuze, (i) te vervangen of ze terug te betalen, of (ii), als de Klant ze nog niet betaald heeft, het bedrag te verminderen of de overeenkomst te annuleren. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade zoals verliezen ten gevolge van de verwerking van de Producten, productieverliezen, exploitatie- of andere verliezen en vormen van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door de Klant of door iemand anders worden geleden. De Verkoper is enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke fout die bewezen werd door de Klant; in elk geval beperkt de aansprakelijkheid van de Verkoper zich tot de gefactureerde waarde van de defecte of beschadigde Producten. Fouten met betrekking tot het uiterlijk en de esthetiek van de Producten, alsook de producten die omschreven worden als tweede keus, innovatief of bestemd voor testwerven, vallen slechts onder de garantievoorwaarden als de Verkoper voor deze Producten een specifieke garantie heeft voorzien en als ze beantwoorden aan de garantievoorwaarden.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde Producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen volledig heeft nagekomen zoals hierboven omschreven. Bijgevolg: a) Als de Klant de Producten omzet, combineert en/of verwerkt met/in andere producten in zijn bezit, wordt de Verkoper als enige eigenaar van deze nieuwe producten. Als de Klant de Producten omzet, combineert en/of verwerkt in/met andere producten van andere leveranciers, verwerft de Verkoper het mede-eigenaarschap met de andere leveranciers op de totale waarde van de nieuwe producten. In dat geval wordt het eigendom van de Verkoper berekend op basis van de gefactureerde waarde van de Producten in verhouding tot de gefactureerde waarde van alle producten die gebruikt werden voor de fabricage van de nieuwe producten. b) De Klant heeft als enige de toestemming om de Producten door te verkopen in het kader van zijn normale werkzaamheden, op voorwaarde dat hij al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen en dat hij zich als eigenaar van de Producten opwerpt tijdens de wederverkoop. Zal beschouwd worden als wederverkoop: het gebruik van de Producten om contracten van om het even welke aard uit te voeren, zoals dienstcontracten en bedrijfsovereenkomsten. c) De vorderingen van de Klant als gevolg van de wederverkoop van de Producten worden van rechtswege overgedragen op de Verkoper als garantie. De Klant mag de vorderingen van de wederverkoop innen, behalve als de Verkoper de automatische incasso annuleert omdat hij twijfelt aan de solvabiliteit van de Klant en/of zijn financiële geloofwaardigheid, of als de Klant een betalingsachterstand heeft. Als de Verkoper de automatische incasso intrekt, dient de Klant (i) zijn onmiddellijke klanten te informeren over de overdracht van de schuldvorderingen op de Verkoper en hen mee te delen dat de Verkoper de eigenaar is van de Producten (ii) en moet hij de Verkoper alle nodige informatie en documenten bezorgen om de rechten van de Verkoper tegenover deze derden vast te leggen. De Klant dient de Verkoper onmiddellijk te informeren over elk conservatoir beslag of elke andere tussenkomst door derden met betrekking tot de Producten. Als de totale waarde van de bestaande garanties meer dan 20 % hoger ligt dan het totale, aan de klant gefactureerde bedrag, dient de Verkoper op vraag van de Klant, de Producten te kiezen die hij ontheft uit de garantie. d) De Klant is als enige verantwoordelijk en draagt alle risico’s en kosten met betrekking tot het lossen, de correcte behandeling en de geschikte opslagmanier van de Producten en/of van de nieuwe producten zoals beschreven in alinea a). De Klant verbindt er zich bovendien toe om (i) op eigen kosten in te tekenen op een omniumverzekering die dekking biedt in geval van schade en/of diefstal van alle of een deel van de Producten en/of van de nieuwe producten en om (ii) de Verkoper, op eenvoudig verzoek, een verzekeringscertificaat voor te leggen, alsook het bewijs dat hij de bijhorende verzekeringspremies betaalt.
 9. Overmacht
  De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht, in het bijzonder met betrekking tot de productie, de verzending en de levering van de Producten. De volgende situaties worden met name beschouwd als gevallen van overmacht: productievertragingen of -verstoringen die volledig of gedeeltelijk te wijten zijn aan oorlog (al dan niet officieel verklaard), stakingen, arbeidsconflicten, oproer, ongevallen, brand, overstromingen, natuurrampen, vertragingen tijdens het transport, materiaalschaarste, een tekort aan gereedschap, wetten of besluiten, of elke oorzaak die buiten de wil om gebeurt van de Verkoper waardoor hij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen. In dergelijke omstandigheden beschikt de Verkoper over een redelijke, bijkomende termijn om zijn verplichtingen na te komen. Hij kan de productie verdelen tussen zijn klanten op de manier die hij het meest rechtvaardig acht. Deze bepaling geldt omgekeerd ook voor de Klant. Elk geval van overmacht dient aan de andere partij te worden meegedeeld binnen een termijn van 3 dagen vanaf het ogenblik dat deze situatie zich voordoet.
 10. Taal, bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
  Deze AVV zijn beschikbaar in het Nederlands. In geval van binnenlandse verkoop, vallen de geschillen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken, gevestigd in de hoofdstad van het land in kwestie of de rechtbanken die bevoegd zijn binnen het gebied van de hoofdzetel van de Verkoper. In geval van internationale verkoop, zijn de Rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om de geschillen met de Klant te behandelen voor de Rechtbanken van het domicilie van de Klant; het Belgische recht is als enige van toepassing op de overeenkomst en de eventuele geschillen tussen de Verkoper en de Klant. Elk geschil met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud valt onder het recht van het forum van de Klant.
 11. Herroepingsrecht bij levering van producten
  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. De termijn van deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, in die zin dat hij het product slechts in zoverre uit zal pakken en gebruiken als dat nodig is om te beoordelen of de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. Mocht de consument ervoor kiezen het gekochte artikel te monteren alvorens te doen besluiten dat hij alsnog gebruik wenst van zijn herroepingsrecht, komen de eventuele waardeverminderingen van het betreffende artikel als gevolg van die montage voor rekening van de consument. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument het aankoopbedrag reeds heeft betaald zal Industriebouwen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.Voor de volgende artikelen geldt uitdrukkelijk geen herroepingsrecht:

  • goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant (kleur, lengte, dikte,…)

  Via volgende link kan het artikel ‘Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand’ uit het Wetboek van economisch recht nagelezen worden.
  Indien de klant beroep wil doen op zijn herroepingsrecht kan dit formulier gedownload worden. Wanneer het ingevuld terugbezorgd wordt kan de procedure gestart worden.